dong

UMBER SPECTRUM

Solo Exhibition

ศิลปิน : พงษธัช อ่วยกลาง

13 มี.ค – 10 ม.ย 65

.

Artist : Pongsatat Uaiklang

13 March – 10 April 2022

At Joyman Gallery 

 

 

“…ทั้งที่ผมพยายามอธิบายความเป็นนามธรรมในชีวิตจริงกับสังคมให้เข้าใจ แต่ผมกลับพบความเป็นนามธรรมแบบสุนทรียภาพในสภาพแวดล้อมต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และรับรู้ถึงมันได้อย่างง่ายดาย..” 

ถ้อยคำศิลปิน พงษธัช อ่วยกลาง                                            

.

“…Even though I tried to explain to the general public about the abstract symbolisms in daily life, I gradually ended up capturing the aesthetically pleasing abstractness of the encompassing environment.”

   Pongsatat Uaiklang

 

 

ดินดงพญาไฟ คือดินแถบเทือกเขาในภาคอีสานของไทย ดินแห่งนี้มีสีน้ำตาลส้มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ในนิทรรศการ Umber Spectrum ศิลปิน พงษธัช นำดินดงพญาไฟมาใช้ผลิตเป็นสีฝุ่นและสร้างพื้นผิวในงานจิตรกรรม ด้วยชีวิตที่เติบโตขึ้นจากลูกชาวนาชาวไร่ในดงพญาไฟที่เป็นบ้านเกิด ดินที่นี่จึงเต็มไปด้วยความทรงจำแสนวิเศษ ร่างกายที่เคยคลุกตัวลงบนผืนดิน สูดกลิ่นฝน รับไอแดด ทุกหยาดเหงื่อของชีวิตชาวไร่ชาวนาบนดินแดนแห่งนี้คือสัมผัสในวัยเยาว์ที่สร้างร่องรอยชีวิต  ร่องรอยนั้นฝังรากลึก ไม่ว่าจะผ่านร้อน ผ่านแล้ง ผ่านฝนกี่ฤดูกาล ศิลปินยังคงเป็นหนึ่งเดียวกับผืนดินแห่งนี้เสมอ การได้กลับบ้านที่ภาคอีสานคือการเติมเต็มพละกำลังทางกายและใจ  ร่องรอยลงบนผืนดินสีน้ำตาลส้มที่ดงพญาไฟได้จุดประกายให้หัวใจศิลปินพองโต เปลวแดดที่ส่องแสงบนผืนดินดงพญาไฟนั้นยิ่งขับเน้นให้สีสันในผืนดินระยิบระยับเป็นประกาย

.

Up in the range of mountains in the Esan region of Thailand are covered in native soil called “Dong Phayafai soil” revealing its distinctive rust-colored umber color. In this exhibition, artist Pongsatat Uaiklang makes use of this Esan native soil and transforms it into natural pigment as a medium in creating this artwork. The soil holds an intimate connection to his childhood years, taking him back to the time with his farmer parents while growing up in the rural area of Dong Phayafai.

Reminiscing rolling around in the mud, breathing in petrichor, embracing the warm sun rays, these were the golden days of a young farm boy’s life. Every little moment is deep-rooted in his memory no matter how many seasons it may have passed. With this being said, an artist is always one with the land. Returning home to the Northeast is a fulfillment of the artist’s physical and mental strength. Trails on the copper-toned soil that the Dong Phaya Fai have sparked in the artist’s heart. The glaring sun rays that shone over Dong Phaya Fai soil emphasize the glistening earth-toned hues of the soil.

 

 

ด้วยรากความทรงจำที่ฝังแน่นในตัวตนของศิลปิน งานนามธรรมชุด Umber Spectrum จึงเสมือนภาพจำลองของธรรมชาติบ้านเกิด รอยน้ำฝนที่ไหลเซาะ รอยถากลากเครื่องมือทำงานของชาวนาชาวไร่  รอยย่ำเหยียบของสัตว์น้อยใหญ่  สีสันของดินที่ต้องประกายกับไอแดดจ้าและสายลมที่พัดผ่านให้ฝุ่นดินฟุ้งลอย กลิ่นดินที่คุ้นชิน ทั้งหมดนี้ทำให้ศิลปินหวนคำนึงถึงพลังยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่นำพาความงามสู่สายตาและสร้างสุนทรีย์ที่จับหัวใจ อาจจะกล่าวได้เลยว่า ผืนดิน ณ บ้านเกิดแห่งนี้คืองานศิลปะนามธรรมชิ้นใหญ่จากธรรมชาติที่นำพาให้ศิลปินได้เดินทางสู่ความทรงจำในอดีต ดังที่พงษธัชได้กล่าวถึงที่มาของงานชุด Umber Spectrum ไว้ว่า 

“…ในขณะที่ใช้เวลาช่วงเดินทางกลับบ้าน (เมือง -ต่างจังหวัด) พัก คิด ทบทวนมุมมองสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ที่ไม่ได้มีเงื่อนไขของอะไรมากนักมากำหนด เป็นงานที่ไม่ต้องตั้งคำถาม แต่ใช้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม พื้นผิว สี และบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาลที่มีผลต่อจิตใจ ในความเปลี่ยนแปลงของทั้ง 3 ฤดูกาล ในแต่ละเดือนของปีจะมีการเปลี่ยนแปลงสีสันลักษณะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ผมใช้วิธีการนำดินจากพื้นที่จริงสร้างพื้นผิว ให้น้ำ สีฝุ่น และสีฝุ่นจากดิน ไหลผ่านผ้าใบ ทับซ้อน เกิดเป็นชั้นสี เป็นร่องรอยนามธรรมที่ผมรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นๆ ได้ มันทำให้ผมเห็นว่าในธรรมชาติประกอบไปด้วยภาพนามธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเปิดหน้าต่างหลายบานในจินตนาการ…” 

.

With the root of the memory, deeply ingrained in the artist’s identity, the works of the Umber Spectrum is thus a replica of the homeland nature. Features like raining water spots, rough scratches from farmer’s tools, multitude of animal footprints, glints and gleams reflecting on the soil against the radiant sun rays and the wind swifting and swaying against the grain of the soil with the familiar scent of the soil. All this made the artist reflect on the great power of  nature to bring beauty to the eye and create an aesthetic that is heartening. It is possible to say that this hometown is one big abstract art work from nature that takes the artist on a trip down memory lane. As the artist Pongsatat mentioned about the origin of the Umber Spectrum series ;

While I was traveling back home from the city,  I spent my time taking a break, thinking, and reflecting upon the creative perspectives of this collection of artwork without limitations. Defining a work that does not harbor doubt, but employs the conditions of the environment’s surface, color, and atmosphere in each interval of the season that affects the emotions regarding changes. In these three seasons, the colors and characteristics of each month are always changing constantly. My techniques and methods revolve around the uses of red clay soil in various forms, from powdered clay dust to wet clay flowing freely on the canvases. The specks of clay dust pile onto each other, creating abstract layers of color that conjure an emotion that I can feel. It allows me to perceive that nature is composed of an array of abstract images that are true to itself, which has opened up new horizons in my imagination.

 

 

 

 

พงษธัชสร้างส่วนผสมสีฝุ่นขึ้นใหม่จากผงดินเพื่อเพิ่มมิติบนพื้นผิวผ้าใบ ใช้วัตถุใกล้ตัวแตะ ลาก สัมผัสบนผืนผ้าใบเพื่อสร้างร่องรอย จากนั้นจึงปล่อยน้ำให้ไหลผ่านผืนผ้าใบอย่างอิสระ สี ดิน กาว น้ำ สื่อวัสดุทั้งหมดทำงานร่วมกันกับประสบการณ์ชีวิตที่เชี่ยวกรำของศิลปิน แต่ถึงอย่างนั้นศิลปินไม่ได้สร้างผลงานอย่างผู้บงการ ในกระบวนการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นศิลปินทำตัวเป็นผู้เฝ้ามองเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์อย่างสงบ 

.

Pongsatat created a new mixture of powder pigment from soil to add dimension to the canvas’ surface. Using objects to tap, drag, and touch the canvas to create traces of soil pigment. Water is then allowed to flow freely through the canvas. Color, soil, glue, water, all these mediums work with the artist’s life experiences. But, even then, the artist did not generate work like a mastermind. During the creative process, the artist serves as an observer, calmly studying the environment that shapes their artworks from the beginning to the finishing stage.

 

 

นิทรรศการ Umber Spectrum จัดแสดงผลงานศิลปะนามธรรม แนวงานศิลปะที่ไม่ได้ระบุความหมายของรูปที่ตาเห็น แต่มีใจความสำคัญคือการสร้างพื้นที่ความรู้สึกที่ไร้ขอบเขต แสงที่ส่องสว่างทำให้ดวงตาเห็นเฉดสี พื้นผิวร่องรอยนั้นเพิ่มมิติของแสงและเงา การจัดเรียงองค์ประกอบอย่างเฉียบขาดของศิลปินลำเลียงข้อมูลทั้งหมดสู่ประสาทรับรู้และเดินทางสู่เป้าหมายสำคัญคือจิตใจของผู้ที่ได้ยืนอยู่เบื้องหน้าผลงานศิลปะชิ้นนั้น

.

The Umber Spectrum exhibition will be showcasing abstract art, an art style that does not specify the meaning of the things that our eyes see. The main focus is to create a feeling of space without boundaries. The bright light makes the eyes see shades. The trace texture adds a dimension of light and shadow. The artist’s decisive composition conveys all the appropriate details to the senses and travels to the central goal of the mind of the person standing before the work of art.

 งานแสดงผลงานศิลปะนามธรรมโดยศิลปิน พงษธัช อ่วยกลาง สามารถเข้ารับชมโดยไม่เสียค่าเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2522 บริเวณพื้นที่แสดงงานชั้น 1  Joyman Gallery  แกลเลอรี่เปิดทําการวันอังคารถึงอาทิต ย์ 11:00-18:00 น. และปิดทําการทกุวันจันทร์

.

Curated by Suphita Chareonwattanamongkhol, this exhibition will take place on the second floor of Joyman Gallery from 13 March  to 10 April, 2022. Our gallery’s opening hours are 11:00 AM to 18:00 PM, Tuesday through Sunday. We are closed every Monday.

In addition, the exhibition is free for individuals of all walks of life to enjoy and explore!