FBbanner_AI_Relation-02-01

ALL OF THE ARTWORKS

FROM THE RELATIONS EXHIBITION

IS HERE! 

 

 

กัมศักดิ์  อติพิบูลย์สิน (Gumsak  Atipiboonsin)

หนึ่งในรายชื่ออันดับต้นๆ ของศิลปินไทยที่โดดเด่นจากการสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรม (Abstract) สำแดงความงามตามอารมณ์ชั่วขณะจิต โดยการให้ สีผ่านฝีแปรงที่หนักแน่น เข้มข้น ให้ความรู้สึกปะทะและตอบโต้อารมณ์ความรู้สึกกับผู้ชม

One of the top names of outstanding Thai artists from the creation of abstract painting. He use expressing the beauty according to the emotions of the moment, by using the color through a thick-intensive brush strokes. Giving the feeling of clashing and responding to emotions to the audience.

สุดรัก คงพ่วง (Sudrak Khongpuang)

 ศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์โลกมายาคติของตน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมที่ให้อารมณ์ความรู้สึกสงบ สบาย ดั่งนำพาจิตใจตนเองไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่วาดฝันขึ้นมาในความคิดตัวเอง

The female artist who created the world in her mythology. Conveyed as a painting that gives the feeling of peace, comfort, as it brings the mind of the audience into the virtual world that draws dreams in itself.

 รุ่งพันธุ์  บุรุษชาติ  (Rungphan Burootchati)

ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานความงามตามธรรมชาติ การเขียนพืชพรรณพฤกษาเป็นการเขียนอาศัยอารมณ์ร่วมสัมผัสมาเป็นเวลานาน เมื่อหันมาสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพเปลือย ความงามของบุคคลในภาพ ได้แสดงสุนทรียภาพเสมือนดั่งดอกไม้ช่องามช่อหนึ่ง  อันเป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำของศิลปินผู้นี้

Artists who are famous for creating natural beauty works. Painting a plant and flora is a painting that relies on emotions for a long time. When he turning to create a nude painting, the beauty of the person in the canvas shows aesthetics as a bouquet of flowers. Which is the memorable charm of this artist.

นุกูล  ปัญญาดี  (Nukoon Panyadee)

ศิลปินที่มุ่งมั่นทำงานศิลปะมากว่า 30 ปี ผลงานของเขาแสดงความงามแบบนามธรรม โดยอาศัยทัศนะทางอารมณ์ที่คล้อยตามไปกับจังหวะลีลาของเส้นสีและฝีแปรง

Artists who are committed to make Art for more than 30 years. His works show abstract beauty. By using the emotional attitude that conforms to the rhythm of color lines and brush abscesses.

 อลงกรณ์  หล่อวัฒนา (Alongkorn Lauwatthana)

ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะไทยมาอย่างยาวนาน ผู้นำเอาความเป็นศิลปะไทย มาประยุกต์สร้างสรรค์จนกลายเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่โดดเด่นเฉพาะตน

A famous artist in the Thai art industry for a long time. He is the leader of Thai art to be creative, unique, charming and individually.

ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน (Paramat Lueng-on)

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานสุนทรียภาพแห่งมโนคติ แสดงความลุ่มลึก สงบ แต่ซ่อนความหนักแน่นแห่งพลังและอำนาจของจิตได้อย่างแยบยล

The creator of the aesthetics of the concept. Show deep-calm but hide the firmness of “The power of the mind” ingeniously.

โอภาส โชติพันธวานนท์ (Opas Chotiphantawanon)

เมื่อคิดถึงหน้ากาก หลายคนต้องคิดถึงศิลปินโอภาสคนนี้ เขาคือผู้สร้างชื่อเสียงและภาพจำในผลงานศิลปะรูปแบบ Mask ผลงานที่แสดงความงามสุนทรียะแบบ Primitive Art (ศิลปะอารยธรรม) ถือเป็นศิลปินตัวอย่างที่หยิบยกศิลปะอารยะมาสร้างสรรค์เป็นงานร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี

We must talk about this artist when thinking about the mask artworks.  He was remembered in the “Mask”art form. The works that show beauty aesthetic, like the Primitive Art (Civilization Art), He was considered as examples artists who have brought civilized art to create a contemporary work as well. .

พันธุ์ธัช  วงศ์ภักดี (Phantouch Wongpakdee)

ศิลปินดึงเสน่ห์แห่งท้องถิ่นไทย จากรูปทรงทางภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้า สู่สุนทรียภาพจากความพอดีพองาม ความละมุนละม่อม ซึ่งผลงานแสดงความงดงามผ่านมีโทนสีที่อร่ามตาน่าสนใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

Artist who draws the charm of local Thai-ness. Brought the shape of wisdom that is rooted in the aesthetics of fit Softness the results show the beauty of the colors, the glittering appealing as uniqueness. 

แมทธิว โธมัส (Matthew Thomas)

ศิลปินจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ผลงานของเขาสอดแทรกแนวคิดเชิงปรัชญาเซนไว้ผ่านรูปทรงของศาสตร์มันดาล่า (Mandala) ที่พูดถึงสุนทรียภาพสภาวะจิตอันเชื่อมโยงไปสู่จักรวาล

Artists from the state of Texas, USA. Who respect Buddhism as a guide for his life.  His work combines Zen philosophical ideas through the shape of the Mandala that speaks about the aesthetic, mental state of the universe.

ยุทธนา  พงศ์ผาสุก (Yuttana  Phongphasuk)

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแสดงอารมณ์ความรู้สึกโปร่งเบา ละมุนละไม ด้วยเทคนิคที่เรียบง่าย แต่ไม่ธรรมดา อันเป็นความพิเศษที่ปรากฏในผลงานแทบทุกชิ้นของยุทธนา

Artists who create works show light emotion, gentle and soft. His work uses simple but unusual techniques. Which is unique in almost every piece of Yuttana’s works. 

สล่าวารินทร์  ใจจรรย์ทึก (Salahwarin  Jaijuntuck)

ศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จอันเป็นผลงานที่พูดถึงเส้นทางสู่ความหวังและความสำเร็จของชีวิตในมุมมองของเธอ  สอดแทรกเสน่ห์อารยธรรมล้านนาอันเป็นวัฒนธรรมรากเหง้าและสร้างแรงบันดาลใจแก่ตัวศิลปินเอง

Female talented artist who created the shape “Symbol of Success” as a work that talks about the path to hope and success of life from her perspective. Inserts the “Lanna” civilization charm which is the root culture and inspires of the artist herself.

ธีธัช ธนโชคทวีพร (Tetat Tanachoktaweporn)

ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและสังคม โดยใช้ภาพแทนสิ่งมีชีวิต 2 สังคมมนุษย์-สัตว์มาทับซ้อนกันในเชิงสัญลักษณ์โดยมีนัยยะในการตีความหมายที่ลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองและสะท้อนมุมมองชีวิตจากตัวศิลปินเอง

Artists who use art to convey life and society stories using images instead of creatures. Two societies are “human-animals” overlapping in symbolic terms. Which has a profound interpretation of the meaning caused by refining and reflecting the life perspective from the artist himself.

see more information of the relations works at our shop